Funny Misunderstanding

Two students are riding on a jeepney.
Dalawang estudyante ay nakasakay sa isang jeep.

They were talking about whatever pops in their head.
Nag-uusap sila tungkol sa mga bagay na bigla nilang naiisip.

Until one of the student…
Hanggang yung isang estudyante…

Student #1: I don’t like fast jeefpney drivers. (scratching the back of her head)
Estudyante #1: Ayoko ng patok na mga driver (kinakamot ang batok)

Student #2: What? (saw classmate scratching the back of her neck) Oh. Yeah, I know, it’s bad.
Estudyante #2: Ano? (nakitang kinakamot ang batok ng kaklase). Ah oo nga eh. Masakit.

Student #1: What are you talking about?
Estudyante #1: Anong sinasabi mo?

Student #2: The back of your neck hurts.. Mine too.
Estudyante #2: Masakit yung batok mo. Yung sakin rin.

Student #1: Huh? I said I didn’t like fast jeepney drivers.
Estudyante #1: Sabi ko ayaw ko sa mga patok na drayber.

Student #2: Ohhh.
Estudyante #2: Ahh.

Student #1: What did you hear?
Estudyante #1: Ano pagkarinig mo?

Student #2: The back of your neck.
Estudyante #2: Batok.